Nationalpark Thayatal

Nationalparkhaus
2082 Hardegg
Rakousko

T +43 (0) 2949 / 7005 - 0
F +43 (0) 2949 / 7005 - 50

office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at


Menu
Národní park Thayatal
 
Instagram   Twitter   Google Plus   Facebook
Velikost písma    A   A   A

Výzkum


Příroda
 

Výzkum v Národním parku Thayatal - poznatky pro budoucí generace
Instalace vábniček (výzkum kočky divoké)
Pracovník při instalaci vábniček (výzkum kočky divoké)
Instalace vábniček (výzkum kočky divoké)
Primárním úkolem ochrany přírody Národního parku Thayatal je podpora nerušené dynamiky přírodních společenstev. Kromě toho slouží národní park i ochraně druhů a ekosystému. Cílem je udržitelnost pro stanoviště typické a rozmanité živočišné a rostlinné říše pro budoucí generace. Toho lze dosáhnout pouze ochranou před antropogenními zásahy, zlepšením kvality životního prostředí a ochranou před nechtěným přírodním vývojem (např. usazováním neofytů).

Správa národního parku klade v ochraně přírody důraz na:
  • zvýšení biologické rozmanitosti (biodiverzity)
  • realizaci managementových opatření s ohledem na požadavky životních prostředí živočišných a rostlinných druhů
  • vyčlenění klidových zón a účinnou kontrolu dodržování zákazu vstupu mimo značené cesty
  • management neofytů
  • provádění opatření k ochraně druhů a spoluúčast na programech ochrany druhů

 

Výlov Dyje pomocí elektrického proudu
Rybáři při výlovu Dyje pomocí elektrického proudu
Výlov Dyje pomocí elektrického proudu
Zintenzivnění zemědělství a lesního hospodářství vede ve střední Evropě k ohrožení existence mnohých živočišných a rostlinných druhů, mnohé přírodě blízké ekosystémy byly velkoplošně zničeny. Na základě přísného zákazu lidského zásahu do přírody zůstává národní park člověkem téměř neovlivněn. Národní parky slouží také jako vzorová a srovnávací plocha, dokazující, jak se příroda a krajina bez jejího využívání vyvíjí.

Z výzkumu procesů a regulačních mechanismů v málo narušených ekosystémech lze odvodit poznatky pro nevyužívané ekosystémy i hospodářsky využívané oblasti nacházející se mimo národní park a zjistit vzájemné působení mezi člověkem a přírodou.
 

Vegetačně ekologické mapování
Pracovník při vegetačně ekologickém mapování
Vegetačně ekologické mapování

Hlavní body výzkumu

Mnohé z vypracovaných studií sloužily ke zjištění základních principů managementu přírodního prostředí. K posouzení životních společenstev a druhového vybavení a k vykreslení úspěchu přijatých managementových opatření se provádí dlouhodobá pozorování (monitoring) formou periodických sériových výzkumů.

Tyto výzkumy zprostředkovávají přehled o vybavenosti přírodního prostředí národního parku. Aktuální těžiště výzkumu představuje zjišťování biodiverzity národního parku. Detailní zkoumání poskytují informace o druhovém inventáři a faktorech, odpovědných za vysokou biodiverzitu.