Nationalpark Thayatal

Nationalparkhaus
2082 Hardegg
Rakousko

T +43 (0) 2949 / 7005 - 0
F +43 (0) 2949 / 7005 - 50

office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at


Menu
Národní park Thayatal
 
Instagram   Twitter   Google Plus   Facebook
Velikost písma    A   A   A

Renaturace lesa


Příroda | Management přírodního prostředí
 

Zpátky do divočiny
Divočina v lese národního parku
Divočina v lese Nnrodního parku - strom s houbami
Divočina v lese národního parku

Bohatství druhů v lesích národního parku

Hladká kůra buku lesního, sukovité duby a bílé břízy, stopy prasete divokého a borovice ohýbající se ve větru jsou jen zlomkem všech těch dojmů, které národní park nabízí. Národní park Thayatal je lesním národním parkem. 90% rozlohy parku pokrývají lesy. V západní, chladným atlantickým klimatem ovlivněné části dominují bukové lesní porosty. Vedle buku lesního zde lze spatřit i javor klen a vzácné druhy dřevin jako tis červený nebo jilm lysý. Jilm lysý, s nímž se lze opět setkávat častěji, je však silně ohrožen bělokazem jilmovým. V bylinném patru lesa rostou rostliny jako lilie zlatohlavá, lýkovec jedovatý, šťavel, kyčelnice cibulkonosná a jako zvláštnost i okrotice bílá.
 

Mapa přirozenosti životního prostředí / stav 2000
Mapa přirozenosti životního prostředí / stav 2000
Mapa přirozenosti životního prostředí / stav 2000
Ve východní, panonským klimatem ovlivněné části lze na suchých a teplých jižních svazích nalézt dubovo-habrové lesy. Typickými zástupci suchého listnatého lesa jsou kamejka modronachová, klokoč, brslen bradavičnatý, třemdava a zapalice žluťuchovitá. Ve starých vyvrácených kmenech dubů dospívá larva roháče obecného a v rozlehlých dubových porostech českého Národního parku Podyjí loví tchoř stepní. Na území českého Šobesu roste sedm různých druhů dubů, jejichž výskyt je v národním parku, ale i celém Česku zcela jedinečný.
 

Mapa přirozenosti životního prostředí / stav 2005
Mapa přirozenosti životního prostředí / stav 2005
Mapa přirozenosti životního prostředí / stav 2005
Topografie, sluneční záření a podloží jsou faktory biologické diverzity v Podyjí. Zvláštní jev představují tzv. suťové lesy. Především lípy, ale i hlubokokořenné dřeviny jako javor klen a javor mleč milují tyto kamenné až balvanité půdy a společně s lískou a srstkou tvoří zvláštní lesní společenství.

V letech 1999 a 2000 byla rakouská část národního parku podrobena průzkumu. Vyhodnocení dat z průzkumu ukázalo, že asi 4/5 lesní plochy pokrývají rozsáhlé přírodě blízké porosty. Přibližně 1/5 lesní plochy je osázena nepůvodními resp. zdejšímu stanovišti neodpovídajícími dřevinami. V těchto porostech byly intenzívním lesním hospodářstvím nahrazeny původní smíšené listnaté porosty jednotvárným jehličnatým porostem. V české části národního parku je podíl nepůvodních porostů o něco vyšší.
 

Smrkový porost před přeměnou
Smrkový porost před přeměnou
Smrkový porost před přeměnou
Celkem se v národním parku vyskytuje 16 různých typů potenciálních lesních společenstev.

V lese panuje perfektní koloběh živočišné a rostlinné říše. Člověk ne vždy domyslí, jak dalekosáhlé a zčásti i katastrofální následky může jeho konání a jednání v citlivé lesní ekologii vyvolat.


Potenciální přirozená lesní vegetace - zkrácená verze (NJ) [PDF]
 

Manuální přeměna porostu motorovou pilou
Manuální přeměna porostu motorovou pilou
Manuální přeměna porostu motorovou pilou

Přeměna lesa

Národní park Thayatal si vytyčil za cíl přeměnu nepůvodních jehličnatých porostů. Přeměna probíhá v souladu s přírodou.
Větve, koruny stromů a hospodářsky nezužitkovatelné masy dřeva budou ponechány v porostu, čímž se zvýší podíl mrtvého dřeva. Nebudou se záměrně vysazovat nové stromy, neboť les národního parku se dostatečně samovolně omlazuje.

Jehličnany hrají v lesích národního parku podřadnou roli. Pouze borovice lesní a jalovec jsou autochtonní na skalnatých stanovištích, stejně jako jedle bělokorá a tis červený na jakostních půdách. Jehličnany jsou smíšeny s listnatým porostem a netvoří žádné čistě jehličnaté porosty. Jedině jedle bělokorá by byla s to zalesnit větší území resp. vytvořit společně s bukem lesním plošné smíšené lesy.
 

Již brzy se projeví zmlazení listnatých dřevin
Zmlazení listnatých dřevin
Již brzy se projeví zmlazení listnatých dřevin
Vysoké stavy zvěře, lesohospodářský nezájem a vymírání jedlí v 80. a 90. letech minulého století bylo důvodem vymizení jedle z našich lesů. V samotných přírodě blízkých lesích Podyjí se sice nachází několik málo starých exemplářů jedlí, nicméně zde nenalezneme žádné mladé stromy. Proto lze hovořit o malé senzaci, když byly před dvěma lety na některých přeměněných plochách objeveny mladé jedle. Návrat jedle je působivým důkazem managementu lesa a divoké zvěře v posledních letech.
 

Nepůvodní smrkové porosty napadené kůrovcem
Nepůvodní smrkové porosty napadené kůrovcem
Nepůvodní smrkové porosty napadené kůrovcem
Ve starých porostech se provádí přeměna, a to formou těžby jednotlivých kmenů nebo v rámci celkového mýcení. Cizokrajné druhy stromů jako trnovník akát se kroužkují popř. douglaska tisolistá se zcela vykácí.

Smrkové porosty, napadené kůrovcem smrkovým, podléhají okamžité lesnické sanaci. V mladých porostech, např. v hustém smrkoví, jsou nutné větší zásahy ve formě silné probírky a prosvětlení, podněcující tvorbu přírodě blízké porostu.


Monitoring kůrovce smrkového (NJ) [PDF]
 

Odvoz dřeva lesními traktory a nakladačem
Odvoz dřeva lesními traktory a nakladačem
Odvoz dřeva lesními traktory a nakladačem

Šetrné zpracování

V národním parku probíhá přeměna lesa pokud možno šetrnou, ale také finančně efektivní cestou. Většina kácení se provádí tradičně motorovou pilou. K probírce smrkového houští a zahájení omlazení listnatých dřevin se nasazují harvestory. K odtahu slouží speciální lesní traktory a jeřábové vozy. Ojediněle se na odvoz dříví používají i tažní koně. Nasazení koní při odvozu dřeva by dal národní park přednost.
 

Tažní koně
Pracovník národního parku přibližující dřevo se dvěma koňmi
Tažní koně
V České republice se pracuje z větší části tradičně s vlastním personálem a koňmi. Na velkých plochách byly již renaturační práce ukončeny a les byl ponechán sám sobě.

Renaturační opatření by měla být ukončena v roce 2014. Každoročně se přeměna provádí na cca 25 ha lesa. Po úspěšné renaturaci lesů národního parku má divočina zelenou.