Nationalpark Thayatal

Nationalparkhaus
2082 Hardegg
Rakousko

T +43 (0) 2949 / 7005 - 0
F +43 (0) 2949 / 7005 - 50

office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at


Menu
Národní park Thayatal
 
Instagram   Twitter   Google Plus   Facebook
Velikost písma    A   A   A

Příroda


 

... malý, ale milýSvou rozlohou 1.330 ha je Thayatal nejmenším rakouským národním parkem, nicméně fascinaci rozmanité přírody zde lze objevovat v malém stejně jako ve velkém.
 

Voda a kámen

Táhlé meandry Dyje se vinou v délce 26 km jedinečnou údolní krajinou. Před 5 až 1,5 milióny let se zde zařezala až 150 m hluboko do tvrdé krystalické horniny Českého masivu a vytvořila jedno z nejkrásnějších průlomových údolí ve střední Evropě. Z 378 m vysokého ostrohu Umlaufberg, takřka zcela obtékané vodami Dyje, lze spatřit jedinečné kouzlo krajiny Podyjí. Fascinující je pestrá skladba podloží ze žuly, ruly a břidlice, dosahující ctihodného stáří až 600 miliónů let. I v tomhle ohledu patří NP Thayatal k superlativům, vždyť tyto horniny jsou součástí nejstaršího rakouského pohoří! U Hardeggu lze nalézt i bazické horniny jako např. vápenato-silikátové horniny a mramor.

Podyjí se řadí mezi poslední přirozené údolní krajiny střední Evropy. Strmé břehy s častými svislými skalními sesuvy, široké úvaly a bohatá mozaika ekosystémů lemují řeku na cestě národním parkem.
 
 

Suché trávníky a vřesoviště - botanické rarity

Suché trávníky na chudých, příkrých svazích a skalních plošinách představují botanické rarity nedotčené lidskou rukou. Výchozí hornina, expozice, sklon a půdní struktura vrchní vrstvy zde mají za následek rozvoj nadprůměrného množství rostlinných společenstev. Paleta vegetačních typů sahá od skalní vegetace a řídkých sprašových stepních trávníků přes vřesoviště (např. vřes obecný) a uzavřené stepi až k lesostepním komplexům. Vedle člověkem neovlivněných suchých stanovišť zde existují i sekundární nezalesněná, vymýcená stanoviště, vzniklá pozdějším spásáním, která jen částečně zarůstají houštím.
 
 

Prvotní lesy - sukovité stromy

Více než 90 % plochy národního parku pokrývají lesy. Dle klimatického gradientu dominují východnímu území suché a teplé dubové lesy, pokrývající téměř vesměs kyselé žuly. V západní části převládají bučiny, lesní společenstva, vyskytující se na vápenatém a žulovém podloží. Jehličnany hrají v Podyjí vedlejší roli; autochtonní je pouze borovice lesní (na skalnatých stanovištích), jedle, tis červený a jalovec. Lesní hospodářství zanechalo v Národním parku Thayatal svou stopu. Především na snadno přístupných plošinách byly přírodě blízké listnaté lesy přeměněny na lesy hospodářské. Přibližně 20% plochy je porostlých nepůvodními dřevinami.
 
 

Nádhera luk

Důležitým příspěvkem biodiverzity Národního parku Thayatal je asi 40 ha luk. Vedle klasických pastvin se jedná převážně o druhově bohaté komplexy suchých luk.

Zvláštní geologie a geomorfologie Podyjí je příčinou velkého množství rostlin, živočichů a biotopů. Poloha určená klimatickou hranicí mezi chladným, vlhkým Waldviertelem a panonským, kontinentálním klimatem ovlivněným Weinviertelem přispívá k vysoké biodiverzitě Podyjí. V Podyjí se na relativně malé ploše střetávají četné vzácné živočišné a rostlinné druhy z jižní Evropy, předhůří Alp a střední Evropy.