Nationalpark Thayatal

Nationalparkhaus
2082 Hardegg
Rakousko

T +43 (0) 2949 / 7005 - 0
F +43 (0) 2949 / 7005 - 50

office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at


Menu
Národní park Thayatal
 
Instagram   Twitter   Google Plus   Facebook
Velikost písma    A   A   A

NP Podyjí


Národní park
 

Přeshraniční spolupráceNa rozdíl od velehor leží státní hranice mezi Rakouskem a Českou republikou a tím i hranice mezi oběma národními parky na nejhlubším místě uprostřed Dyje. Ale ani na "suché" hranici v oblasti Kirchenwald (čes. Kostelní les) nebo u Turmfelsen (čes. Věžní skály) příroda nekončí.
Protože zde neexistuje žádná přirozená bariéra, jako např. vysoké horské masívy, obě strany se od sebe skoro neliší, co se krajiny, zastoupení druhů nebo působení člověka týče. O to důležitější je právě pro tyto dva národní parky, aby spolupracovaly bez hranic.
 
 

Jazykové bariéry

Spolupráce resp. překonání jazykové bariéry není vždy zrovna jednoduché, avšak pro rozvoj obou parků je to nezbytné. Za těchto předpokladů se správy obou parků již od samého prvopočátku shodly a formulovaly společné cíle pro budoucí management.

Což není vždy snadné, neboť organizační rámcové podmínky se liší. Rakouský Národní park Thayatal je společnost s ručením omezeným, kdežto Národní park Podyjí je pracovištěm českého Ministerstva životního prostředí. Národní park Thayatal má štíhlou správní strukturu, v Národním parku Podyjí se stalo původní lesní hospodářství součástí Správy národního parku. V mnoha ohledech, např. v zákazu užívání, je Dolnorakouský zákon o národním parku mnohem zřetelnější než český. To ulehčuje nebo ztěžuje mnohá opatření.
 

Jednotný management

Proto někdy managementová opatření nezní zcela stejně. Nicméně obě správy se shodly na definici společných cílů, kterých by měla každá strana dosáhnout během deseti let dle svých zákonným norem.

Tyto obecné cíle jsou
  • zachování a rozvoj zvláštností přírodního prostředí a podpora rozmanitosti druhů a autoregulace;

  • odstranění nebo zmírnění negativního dopadu historických a aktuálních zásahů člověka do přírody, obzvláště v lesích a na řece Dyji;

  • nabídka přírodních zážitků a rekreačních možností;

  • zvýšení životní úrovně obyvatel regionu a návštěvníků NP a v důsledku i přímé a nepřímé zlepšení ekonomické situace regionu;

  • prohloubení poznatků o spojitostech přírodních cyklů za pomoci výzkumu a revize působení opatření prostřednictvím vědeckých pozorování;

  • v budoucnosti intenzivnější vystupování na veřejnosti jako SPOLEČNÝ NÁRODNÍ PARK dvou zemí.

 
 

Logo Národního parku Podyjí

Elektrárna jako překážka

Jedno velké přeshraniční poslání nemohlo být dosud naplněno. Již několik let obě správy, především pak ta česká, usilují o zajištění takového provozního řádu vodní elektrárny Vranov, který by byl slučitelný s ekosystémem Dyje. Jak současné zachování minimální vodní hladiny, tak stupňový provoz elektrárny nejsou v souladu s přirozeným vodním tokem.

Ani v oblasti rybolovu nenastalo očekávané zlepšení. Rakousko povolilo rybolov na cca 80 % říční délky, pravidla byla přitom navíc zpřísněna (schválená doba rybolovu, odběr). Česká republika tato omezení převzala pouze v rámci hraničního úseku. Mimo toto společné území nadále platí podstatně volnější opatření.
 

Mezinárodní vzor

Od roku 2008 existují na české straně poprvé honební klidové zóny navazující na stávající rakouské klidové zóny.

V mezinárodním prostředí je projekt "přeshraničního Národního parku Thayatal-Podyjí" pokládán za zdařilý model spolupráce a je často citován a navštěvován experty.


www.nppodyji.cz