Nationalpark Thayatal

Nationalparkhaus
2082 Hardegg
Rakousko

T +43 (0) 2949 / 7005 - 0
F +43 (0) 2949 / 7005 - 50

office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at


Menu
Fischotter
 
Instagram   Twitter   Google Plus   Facebook
Velikost písma    A   A   A

Zřícenina hradu Kaja


Informace pro návštěvníky | Město Hardegg | Pamětihodnosti


Zřícenina hradu Kaja
Zřícenina hradu Kaja
Zřícenina hradu Kaja
Východně od Merkersdorfu se nachází 800 let stará zřícenina Kaja (česky Chýje). Z hradní věže si lze vychutnat nádherný pohled na lesy národního parku v údolí potoka Kajabach. Tajuplným dojmem působí i hladomorna a více než 50 m hluboká studna.

Blízko Dyje se v nedotčené krajině malebně tyčí přes 800 let stará pevnost Kaja. Věž zříceniny Kaja nabízí neodolatelný pohled na region Národního parku Thayatal. Na hradním nádvoří si návštěvníci mohou odpočinout pod staletou lípou a občerstvit se chladnými nápoji. K návštěvě hradu zvou nejen mimořádné výstavy a dokumentace o dějinách tvrze, ale i obdivuhodný palác původního středověkého hradu, kašna, zbrojnice, rytířský sál, kaple a hladomorna.

Zřícenina Kaja je také výborným výchozím bodem pro romantické procházky NP Thayatal. Hrad disponuje parkovištěm pro autobusy a je vhodný především pro podnikové a školní výlety. Rytířský sál, kapli a hradní nádvoří lze pronajmout u příležitosti svatby či oslavy.

Otevírací doba: 1. květen až 27. říjen (sobota, neděle a svátky od 10:00 do 17:00 hod.), prohlídky lze objednat telefonicky i mimo otevírací dobu
Informace: Město Hardegg: 02948/8450

Historie:

~ 1050: Předchůdcem hradu Kaja byla součást prvního řetězce opevnění podél Dyje (Vranov, Hardegg, Seefeld, Staatz, Falkenstein)

~ 1150: Heinrich von Kamegg, vnuk Azza von Kuenring, a rovněž jeho syn Hartung von Kaja byli prvními pány hradu Kaja, kteří převzali své přízvisko z názvu hradu.

Vztahy s českým králem Otakarem byly jistě vřelé, neboť v letech 1252 až 1278 na hradě Kaja král Otakar často pobýval a vystavoval zde listiny.

1317: Hrad padl do rukou českých šlechticů Jindřicha a Jana z Lipé. Kaja získává dočasně pověst útočiště loupeživých rytířů. Vzniká legenda o Jindřichovi (Hinz), ďáblovi na hradě Kaja.

Od 1419: Pustošení hradu husitskými výpady. Roku 1425 byl Retz dobyt husity a zničen.

1425: Ulrich a Martin von Eytzing získali tvrz Kaja. V roce 1432 obdrželi oba od vévody Albrechta 800 hřiven s právem hrad zbořit nebo přestavět. Hrad byl přestavěn do dnešních rozměrů.
Rod z Eytzingu získal sňatkem roku 1434 do svého vlastnictví i tvrz Nový Hrádek.

1526: Bitva u Moháče. Po smrti posledního krále českého a uherského, Ludvíka II. Jagellonského, v bitvě u Moháče nastoupil na trůn smlouvou stanovený následovník Habsburků. Čechy a Uhry byly spojeny s habsburskými zeměmi do roku 1918. Na podyjské hranici nastal klid, Kaja ztratila jako hraniční opevnění k ochraně proti moravskému vpádu svůj význam.

1588: Sňatkem přechází tvrz Kaja do vlastnictví Sixta I. von Trautson. Rod von Trautson však tvrz nadále neobývá. Zemský soud a správa přesídlily do nově postaveného zámku Niederfladnitz.

1687: Vischerova mědirytina již ukazuje jádro hradu jako zříceninu.

1781: Kněžna Maria Josefa von Auersperg zdědila "panství Niederfladnitz", k němuž patří Kaja a zámek Niederfladnitz. Roku 1793 byla knížeti Karlu von Auersperg udělena tvrz Kaja lénem. Kníže nechal cca 3 km od Kaji postavit lovecký zámeček Karlslust. Rod Auerspergů velmi přispěl k zachování hradu a z části jej také restauroval.

1945: Zřícenina přechází do vlastnictví knížecí rodiny Waldstein-Wartenberg. V 50. letech musela být zřícenina kvůli havarijnímu stavu uzavřena.

1969: Založení Spolku pro údržbu hradu Kaja, který později přešel do Nadace k záchraně hradů a zámků. Pronájem zříceniny a zahájení rekonstrukčních prací.

Popis stavby:

Přístup k hradu

Zřícenina Kaja stojí na skalní hřebenu, obtékaném potoky Kajabach a Merkersdorfer Bach. Přístup je možný pouze po dvou mostech. Mezi prvním a druhým mostem se nachází předbraní s první hradní bránou, které bylo původně samostatnou věžovou bránou. Druhý most tvoří v délce 40 m spojení s hradem. Vstup do hradu zajišťovala druhá hradní brána s padacím mostem. Před samotným hradem se nachází třetí bránou oddělené malé nádvoří. Třetí brána byla dříve opatřena padací mříží, která volně visela na zdi k předhradí. Z původní vodící dráhy lze dnes spatřit již jen několik tesaných kamenů.

Hradní nádvoří s lípou

Mladší část hradu tvoří předhradí, jehož výstavba probíhala ve 14. století. Vpravo od brány se nachází 23 m vysoký bergfrit (obranná věž), dominující celému hradu. Jediným vstupem byly dříve dveře vysoko nahoře na zdi přivrácené k nádvoří. Vstup z předního nádvoří byl proražen teprve později. Obdivuhodné jsou rohové pískovcové kameny bergfritu. Pokud je pozorujete důkladně, lze v pískovci rozeznat uvězněné lastury mušlí a jiné mořské živočichy.

Na levé straně se nacházela sýpka, kuchyň čeledě a stáje. Tyto budovy byly v průběhu staletí využívány k rozličným účelům, mimo jiné i jako kaple. Na severní straně byla přistavěna polokruhová flankovací věž, v níž se nachází hladomorna. Ta byla původně cca 12 m hluboká, v současnosti je však již zasypána několika metry sutě. Jediný vchod do ní tvořila úzká díra v podlaze obranné platformy.
Na pravé straně nádvoří se nachází hradní zeď, která musela být zajištěna kvůli nebezpečí zhroucení. Na vyvýšené plošině v přední části byla kdysi k hradní zdi přistavěna budova. V zadní části jsou předsunuty dva parkány. Hradní zeď byla původně obehnána dřevěným ochozem. Z hradního nádvoří lze vstoupit do prostor dvou skalních sklepení, která byla vytesána do podloží hradu. Ještě dnes lze spatřit stopy dlát. Charakter hradního nádvoří určuje stará lípa. Zvláště pak v období květu přidává mohutný strom zřícenině na půvabu. Dokonce i v samotném vnitřním hradu rostou samé lípy.

Vnitřní hrad

Přístup do vnitřního hradu zajišťovala čtvrtá hradní brána, jež byla kdysi podstatně větší než nyní. Vnitřní hrad je značně starší než předhradí. Na místě dnešní kaple stávala kdysi obranná věž. Široké zdi a chybějící okna prozrazují původní účel stavby. Přilehlá hradní zeď již byla z větší části zbořena. Následuje tzv. rytířský sál, který byl původně pravděpodobně využíván jako špýchar a později jako "slavnostní síň". K němu hned přiléhá stará hradní kaple. Na východně straně se dříve nacházely obytné a kancelářské budovy. Polokruhová flankovací věž sloužila k obraně.

Studna

Studna dosahovala původně do hloubky 90 m. V roce 1945 měla studna ještě dostatek vody. Při devastaci hradu po druhé světové válce byly do studny kromě jiného vhozeny i dubové dveře. Ty se ve studni vzpříčily a vytvořily záklop. Od té doby má studna hloubku jen 36 m. Z malého nádvoří se studnou vede do hradu další vchod, který byl pravděpodobně využíván do 12. století, kdy hrad tvořil pouze dnešní vnitřní hrad.

Nejstarší část hradu

Po schodech vytesaných ve skále lze 5. hradní bránou vstoupit do středního nádvoří a tím i do nejstarší části hradu. Nápadná je mohutná čelní zeď. Měla chránit obytnou budovu před střelami, díky dvojitému ochozu však byla i důležitým obranným elementem. V období renesance bylo nádvoří přestavěno a do široké čelní zdi byly proraženy velké okenní otvory.

Hlavní budova (palác) byla vyhrazena majiteli hradu, jeho rodině a vysoce postaveným osobám. Palác byl zboku kryt dvěma původními věžemi: ze západu bergfritem a z východu věží s bránou. Věže byly původně o 1 - 2 patra vyšší. Na vyhlídkovou terasu bergfritu lze vystoupat po úzkém schodišti ve zdi. Shora se návštěvníkům naskýtá pohled do zalesněného údolí potoka Kajabach a dále až na českou stranu.

Informace: Město Hardegg: 02948/8450
www.hardegg.gv.at